A-TechService Kontakt info @ a-techservice.cz Tel: +420 777 581 503 Tel: +420 732 681 795 Sponzorujeme
Pronájem kategorie: Nejobjednávanější
fotografie 1. Doprava nákladní mimo Prahu (dovoz i odvoz)
Doprava nákladním automobilem mimo Prahu
fotografie 2. Doprava osobním autem mimo Prahu (dovoz i odvoz)
Doprava osobním automobilem mimo Prahu
fotografie 3. Doprava osobním autem Praha paušál (dovoz i odvoz)
Doprava osobním automobilem po Praze
fotografie 4. Instalace a deinstalace
Instalace a deinstalace veškeré AV techniky a výstavních stojanů
fotografie 5. Technická asistence (technik po dobu akce)
Technická asistence - ozvučení, světla, projekce, AV záznam, režie, IT, tlumočení
Dnes je...
 Dnes je: 25.07.2021
 Hodin: 17:16
 Svátek má: Jakub
Přihlášení
Email:  


V košíku: 0 ,- Kč bez DPH
 Položek: 0

Detail objednavkyKOŠÍK PRONÁJMU

Obchodní podmínky

U nových, ale i stálých zákazníků vyžadujeme

 

závaznou objednávku dle objednávkového formuláře, který je umístěn vpravo v horní části webu nad hlavním menu viz: link. Formulář po vyplnění všech údajů a zaškrtnutí políčka, že souhlasíte s níže uvedenými podmínkami pronájmu, odešlete. Po obdržení poptávky bude doručeno na Vámi uvedený email kopie objednávky s následným potvrzením objednávky. V případě našeho dodání do Vaší společnosti nebo přímo na Vaší akci nepožadujeme vratnou kauci. Výše kauce je stanovena dle požadované techniky. Upřednostňujeme platbu hotově ale není podmínkou.

 

U stálých a prověřených zákazníků nepožadujeme vratnou kauci ani na objemnější zakázky na techniku a služby a umožňujeme platbu převodem.

 

Soukromým osobám s trvalým pobytem hlášeným na úřadě, techniku bez 100% vratné kauce nezapůjčujeme.

 

Příklad možnosti pronájmu

 

 • 1 denní pronájem - je možné si techniku vyzvednout nebo instalovat a to den před samotným dnem pronájmu v odpoledních hodinách, využívát v den samotného pronájmu a následný den v dopoledních hodinách vrátit nebo deinstalovat v ceně 1 denního pronájmu (1.ledna v 16.00 - 18.00 hod hod vyzvednu, 2. ledna využívám techniku a 3. ledna v 8 - 9.00 hod. techniku vracím za cenu 1 dne pronájmu).

 

Cena pronájmu a služeb

 

 • Ceny jsou uvedené na webu a jsou platné nebo Vám byla zaslána individuální kalkulace.
 • Minimální pro nájemní částka nebo cena služeb je 500 Kč bez DPH (příklad : mám zájem o techniky v ceně 400 Kč bez DPH = budeme účtovat 500 Kč bez DPH).

 

Servis projekční techniky

 

 • Od všech subjektů s výjimkou státních institucí a smluvních partnerů je platba za opravy a náhradní díly vždy v hotovosti.
 • Požadujeme vždy závaznou objednávku přes objednávkový formulář, který je umístěn vpravo v horní části webu nad hlavním menu viz: objednavkovy-formular. Do kolonky ,, Máte zájem závazně objednat techniku, služby: " napište typ projektoru, výrobní číslo ( SN ) a případnou závadu. Formulář po vyplnění základních údajů a zaškrtnutí políčka, že souhlasíte s níže uvedenými podmínkami pronájmu, odešlete. Po obdržení poptávky bude doručeno na Vámi uvedený email kopie objednávky s následným potvrzením objednávky. U výměn projekčních lamp, starou ( použitou nebo nefunkční ) lampu neskladujeme a necháváme zlikvidovat, to samé platí pro ostatní díly zařízení které se v průběhu opravy museli vyměnit. Pokud máte zájem o Vaše vadné nebo vyměněné díly je nutné na to to předem upozornit nejlépe v objednávkovém formuláři.

 

Pokyny a obchodní podmínky pronájmu prezentační techniky

 

Podmínky pronájmu prezentační techniky naší firmy, (dále jen podmínky) upravují práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, (dále jen pronajímatel). Neupravují-li tyto podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků pronájmu ustanoveními nájemní smlouvy dle § 663 a násl. OZ.

 

Objednávka prostřednictvím objednávkového formuláře ( vpravo, horní část webu ). Dotazy a informace telefonicky nebo na email

 

Nájemce je povinen zajistit účast svého zástupce při předávání techniky a podpisu objednacího formuláře a dodacího listu (protokol o pronájmu). Bez podpisu odpovědné osoby není pronajímatel povinen předat techniku nájemci. V případě způsobu převzetí prostřednictvím kurýra je nájemce povinen proti převzetí techniky podepsat též objednací formulář a tento předat kurýrovi k doručení pronajímateli.

 

 

 

Předání techniky

 

Adresa : Na Rovinách 1003/9, Praha 4 Lhotka, 142 00
- platba při předání techniky v hotovosti nebo převodem , dle dohody fakturou osobně nebo elektronickou poštou.

 

 

Soukromé osoby - předání techniky

 

při vyplnění objednávkového formuláře do kolonky "firma" uveďte jméno a příjmení, IČO - rodné číslo, DIČ - číslo občanského průkazu, ( tímto souhlasíte, že budeme pracovat s Vašimi osobními údaji, které se dále nebudou zveřejňovat ).

 

 

 

Nutnost skládat vratnou kauci

 

 • dle zapůjčených věcí, neplatí pro akce s technickou asistencí nebo naší dopravou.
 • Soukromým osobám s trvalým pobytem hlášeným na úřadě, techniku bez 100% vratné kauce nezapůjčujeme.

 

Výhrada vlastnictví

 

Pronajímatel zůstává po celou dobu pronájmu vlastníkem techniky a nájemce není oprávněn tuto zastavit nebo jinak zatížit. Nájemce není oprávněn dát pronajatou věc do podnájmu bez písemného souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen užívat věc způsobem přiměřeným povaze a určení věci a v souladu s technickým návodem. Jakékoliv změny na věci je nájemce oprávněn provádět pouze s písemným souhlasem pronajímatele.

 

Doba pronájmu

 

Dobou pronájmu se rozumí období, které uplyne mezi dnem převzetí techniky nájemcem a dohodnutým dnem vrácení pronajaté věci včetně. Doba pronájmu se počítá ve dnech ( kalendářní den ). Pokud vznikne v průběhu pronájmu požadavek na změnu (prodloužení) doby pronájmu, je toto možné jen na základě potvrzené objednávky. Po předem určené dohodě je možné vyzvednout techniku den před samotným pronájmem.

 

Seznámení se stavem a obsluhou pronajaté techniky

 

Nájemce prohlašuje, že se dostatečně seznámí s pronajatou technikou a je schopen její bezchybné a bezpečné obsluhy.

 

 

Odpovědnost za škodu

 

Podpisem dodacího listu (protokol o pronájmu) přechází na nájemce odpovědnost za škodu na technice. Nájemce odpovídá za škody způsobené osobami, kterým umožnil k pronajaté technice přístup. Pokud bude technika znečištěna, zaplatí nájemce za vyčištění. Cena tohoto úkonu se účtuje od 400,- Kč do 5000,- Kč bez DPH dle náročnosti.

 

 

Náhrada škod

 

Dojde-li ke ztrátě, odcizení nebo poškození zařízení, nájemce uhradí pronajímateli škodu, která mu tímto vznikla.

 

Úhrada pronájmu

 

 • Nájemce se zavazuje platit pronajímateli za pronájem prezentační techniky nájemné určené dle platného ceníku. V případě hotovostní platby je nájemné splatné při převzetí techniky nájemcem.
 • Servis prezentační techniky - od všech subjektů s výjimkou státních institucí a smluvních partnerů je platba za opravy a náhradní díly vždy v hotovosti.

 

Storno poplatky pronájmu a konferenčních služeb

 

V případě, že dojde k odvolání již potvrzené objednávky, je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat stornovací poplatek ve výši:

 

 • 3 dny předem - 20% sjednané ceny pronájmu
 • 2 dny předem - 50% sjednané ceny pronájmu a služeb
 • 24 hodin předem nebo nepřevezme-li si nájemce techniku po dobu nájmu - 100% sjednané ceny pronájmu a služeb

 

Odvolání musí být pronajímateli doručeno písemně nebo elektronickou poštou, jinak je neplatné.

 

 

Penále při prodlení s platbou

 

Při nedodržení doby splatnosti závazků nájemce vůči pronajímateli uhradí nájemce smluvní penále ve výši 0,5% dlužné částky za každý den prodlení. Elektronické vyrozumění za neuhrazení platby za fakturu po splatnosti účtujeme 350 Kč bez DPH. Elektronické vyrozumění zasíláme v intervalech, 3 krát během jednoho, pracovního týdne. Písemná urgence platby po splatnosti je zpoplatněna 500 Kč bez DPH. Pronajímatel si vyhrazuje právo nedodržet termín objednávky, pokud má nájemce u pronajímatele finanční pohledávky. Nájemce souhlasí, že v případě neuhrazení dlužné částky za pronájem zařízení nebo služeb v termínu splatnosti, pronajímatel neuhrazenou fakturu vč. všech údajů zařadí bez upozornění do webových katalogů pohledávek - dlužníků, předá k dalším právním krokům nebo případnému prodeji pohledávky.

 

Pokud mezi stranami vzniknou spory, budou se účastníci snažit tyto vyřešit smírnou cestou. V případě, že se smírnou cestou spor nevyřeší, bude postoupen k rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Zastoupený se může rozhodnout, že na místo uvedených rozhodců bude spor řešit příslušný obecný soud odpůrce.

 

Reklamace fakturace

 

Reklamace služeb a pronájmu je možné do 15 dnů od data vystavení faktury dle obchodního zákoníku, faktury se vystavují a zasílají na email (elektornicky) v den realizace na uvedený email v objednávce nebo z komunikace ztvrzující objednávku (objednávám).

 

Souhlas s nakládáním a poskytnutými osobními údaji

 

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji společnosti A-TechService s.r.o. Osobní údaje nám nejste povinni poskytnout podle žádného právního předpisu. Rozhodnete-li se nám osobní data, souhlas s jejich zpracováním, pak tak činíte dobrovolně.

 

Správcem osobních údajů je: A-TechService s.r.o., se sídlem Praha 4, Klapálkova 19, PSČ: 149 00,Česká republika, IČO: 24837016, , zapsaná Městským soudem v Praze, spisová značka 178935 C a Martina Kubištová se sídlem Ženíškova 2123/6, Praha 4, PSČ 149 00, Česká republika, IČO: 71876944, zaregistrovaná živnostenským úřadem ev.č. : 310010-536957323

 1. plnění smlouvy (objednávky)

Vždy pouze v rozsahu nezbytném k naplnění uvedených účelů.

 

Sdělením elektronického kontaktu souhlasíte se zasílám obchodních sdělení Správce či obchodních partnerů Správce.

VAŠE PRÁVA!

Na Vaši žádost Vám bez zbytečného odkladu poskytneme informaci o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, kdo je zpracovatelem (liší-li se od správce) a o povaze

 

automatizovaného zpracování. Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života nebo v rozporu se zákonem, můžete: (i) od nás požadovat vysvětlení, a (i) požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména provedením opravy nebo doplněním Vašich osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na Vaši žádost provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.

 

Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, neprodleně odstraníme závadný stav. Bude-li Vaší žádosti vyhověno, nebo pokud budete toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá zcela v souladu se zákonem, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Souhlas se zpracováváním osobních údajů a/nebo se zasíláním obchodních sdělení jste oprávněni kdykoli odvolat, a to písemným oznámením doručeným na e-mailovou adresu: info@ a-techservice.cz

 

Starší verze podmínek pronájmu uvedené na webu A-TechService podléhají novějším úpravám.

dolu na konec strnky Obchodní podmínky | Dodací podmínky | Návod | Kontakt | Reklamace | Nahoru
svetdnes.cz Nevíte si rady s instalací audiovizuální techniky? |  czechmag.cz Nevíte si rady s instalací audiovizuální techniky? |  martin kloubek.cz Naše konferenční služby |  zpravy a novinky.cz Nevíte si rady s instalací audiovizuální techniky? |  svetemmody.cz Vaše nápady na naši hlavu. |  senzarecepty.cz Vaše nápady na naši hlavu. |  dnesnibydleni.cz Vaše nápady na naši hlavu. |  mistoprace.cz Vaše nápady na naši hlavu. |  pronajem prezentacni techniky blogspot.cz Ozvučení akcí - pronájem audio techniky Praha |  Slapy Marine |  Firmy |  A-techservice na Facebooku  A-techservice na Twitteru  A-techservice na Google+  A-techservice na Youtube  MAIL |  SITEMAP Google |  XML seznam.cz |  ADMIN